پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 302 KB

تعداد صفحات : 61

بازدیدها : 2273

برچسبها : بهره وری ارتقای بهره وری نیروی انسانی بهره وری نیروی انسانی

مبلغ : 8000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی

چکیده

این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمان تأمین اجتماعی می پردازد. روش شناسی تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد تحقیق کارکنان شاغل (رسمی و پیمانی) سازمان تأمین اجتماعی... و در طبقات مختلف شغلی هستند که تعداد کارکنان شاغل در سازمان 400 نفر می باشند. جهت محاسبه ی حجم نمونه ی مورد نیاز از فرمول مورگان استفاده گردیده است که تعداد 77 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. شیوه نمونه گیری از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک متناسب با حجم نمونه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق آزمون کندال تااوسی و آزمون اسپیرمن انجام شد. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از نرم افزار spss بوده است. جهت پایایی این پژوهش از روش آلفای کرونباخ و به منظور سنجش روایی ابزار از روش روایی صوری استفاده شده است، بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه بین 10 نفر از اساتید رشته مدیریت و کارکنان با تجربه و با سابقه توزیع و با اعمال نظرات اصلاحی ایشان پرسشنامه نهایی تدوین گردید. یافته ها حاکی از این است که بین متغیرهای مشارکت کارکنان، گزینش کارکنان، شیوه رهبری، ساختار سازمانی و سیستم پاداش با بهره وری نیروی انسانی رابطه معنی دارد وجود دارد و تنها بین متغیر آموزش و بهره وری رابطه معنی دار نیست

عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار

کارکنان سرمایه های با ارزش هر سازمان هستند. دستیابی به هدف های هر سازمان در گرو مدیریت درست این منابع با ارزش است. نیروی کار عامل مهم و مؤثر در بهره وری است. نیروی کار اگر با آرامش خاطر و انگیزه قوی، اشتغال به کار داشته باشد و به دلایل گوناگون از آینده واهمه نداشته باشد، بهره وری او بالاتر خواهد بود. مجموعه ای از عوامل و ارزش های حاکم بر سازمان، بر روی بهره وری نیروی کار مؤثر هستند. مهم ترین عاملی که بر روی بهره وری نیروی کار تأثیر دارد، انگیزه نیروی کار در انجام کار است. عواملی که بر روی انگیزه نیروی کار تأثیر دارند به دو دسته کلی، مادی و فرهنگ سازمانی وابسته هستند.

عوامل مادی به میزان حقوق و دستمزد افراد در مقایسه با سطح قیمت ها در جامعه و برآورد نیازهای اولیه افراد (نیازهای مازلو) بستگی دارد و عوامل فرهنگ سازمانی به این مسئله می پردازد که جو مدیریتی و فضای سازمان برای کارگران چگونه است؟ یعنی مدیریت سازمان امکان بروز عقاید و افکار نو را به زیردستان خود می دهد یا خیر؟ آیا معیار انتخاب و به کارگیری افراد در مشاغل بر اساس شایستگی ها و صلاحیت ها است یا اینکه معیار صرفاً بر اساس داشتن رابطه و اطلاعات محض است؟ آیا سیستم تشویق و تنبیه عادلانه در سازمان وجود دارد؟ میزان مشارکت در سازمان چقدر است؟ مدیران تا چه میزان محیط را برای انجام کار جذاب نموده اند.

عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی

عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی به دو دسته عوامل شخصی و محیطی قابل تقسیم است که عوامل فردی یا شخصی شامل تجربه، میزان درآمد، سطح تحصیلات، سن و آموزش است.

...

فهرست مطالب پایان نامه

فصل اول: کلیات تحقیق.. 11

1-1-مقدمه.. 12

1-2- بیان مسئله.. 13

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش.. 15

1-4- اهداف پژوهش.. 16

1-4-1- هدف اصلی:.. 16

1-4-2- اهداف جزئی:.. 16

1-5- سؤالات یا فرضیات پژوهش.. 16

1-5-1- سؤال اصلی تحقیق:.. 16

1-5-2- سؤالات فرعی.. 17

1-5-3- فرضیه های تحقیق:.. 17

1-6- محدودیت های پژوهش.. 17

1-7- قلمرو تحقیق.. 17

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری.. 19

2-1- ادبیات پژوهش.. 20

2-3- پیشینه پژوهش.. 27

2-3- چارچوب مفهومی.. 29

2-4- مدل تحلیلی.. 30

فصل سوم: روش شناسی.. 31

3-1- روش تحقیق.. 32

3-2- جامعه آماری.. 32

3-3- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری.. 32

3-4- ابزار گرداوری اطلاعات.. 32

3-5- تجزیه و تحلیل داده ها.. 33

3-6- متغیرهای تحقیق.. 34

3-8- اعتبار و پایایی.. 40

فصل چهارم: یافته ها.. 41

4-1- یافته های توصیفی.. 42

4-2- یافته های تحلیلی.. 46

4-2-1- آزمون رابطه بین مشارکت کارکنان و بهره وری نیروی انسانی 46

4-2-2- آزمون رابطه بین گزینش کارکنان و بهره وری.. 46

4-2-3- آزمون رابطه بین شیوه رهبری و بهره وری نیروی انسانی 47

4-2-4- آزمون رابطه بین آموزش و بهره وری نیروی انسانی 47

4-2-5- آزمون رابطه بین ساختار سازمانی و بهره وری نیروی انسانی 48

4-2-6- آزمون رابطه بین سیستم پاداش و بهره وری نیروی انسانی 48

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها.. 49

5-1- نتیجه گیری پژوهش.. 50

5-2- پیشنهادها.. 51

5-3- منابع و مأخذ

5-4- پیوست ها

فهرست جداول

فهرست نمودارها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید