پایان نامه رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانك ملی پایان نامه رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانك ملی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 868 KB

تعداد صفحات : 212

بازدیدها : 1474

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانك ملی

پایان نامه رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانك ملی

پایان نامه رهبری اخلاقی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانك ملی

چكیده 

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان واحدهای ستادی بانک ملی در شهر تهران پرداخته است . رهبری اخلاقی دارای ابعاد فرد اخلاقی و مدیر اخلاقی می باشد و تعهد سازمانی دارای سه بعد تعهد عاطفی ، مستمر و هنجاری است .

 نمونه آماری مورد بررسی شامل 330 نفر بودند و توسط پرسشنامه ای متشکل از دو بخش مورد سنجش قرار گرفتند . جهت سنجش موضوع تحقیق ، پرسشنامه بومی سازی شده 10 سوالی رهبری اخلاقی براون و همكارانش و پرسشنامه استاندارد 18 سوالی می یر و آلن در طیف لیکرت ، به منظور جمع آوری اطلاعات بین پرسش شوندگان ارائه شد . سپس داده های جمع آوری شده پس از ورود در برنامه نرم افزاری SPSS توسط آزمون همبستگی ، آزمون های مقایسه ای ،  t  مستقل ، تحلیل واریانس ، فریدمن و كالموگروف ـ اسمیرنوف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

مقدمه

دنیای امروز دنیای سازمان هاست و نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی محور رویکردها و فعالیت های سازمانی بوده و در اعتلای اهداف و آرمان سازمان نقش اساسی ایفا می کنند. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می کنند .

از شاخص هایی که باعث برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر می شود ، داشتن نیروی انسانی توانمند و متعهد عنوان شده است . نیروی انسانی متعهد فراتر از وظایف و مسئولیت های شغلی خود فعالیت می کند و می تواند عامل مهمی در موفقیت سازمان باشد (راهداری شمالی، 1390: 1) .

یکی از ضعف های سازمانی که امروزه توجه پژوهشگران و صاحب نظران رفتار سازمانی را به خود جلب کرده است، کاهش تعهد سازمانی است . تعهد سازمانی تنها به معنای وفاداری فرد به سازمان نیست بلکه فرایندی مستمر است که از طریق آن کارکنان سازمان علاقه خود را به سازمان ، اهداف و ارزش های آن ابراز می کنند (صفرنیا ، 1388 : 2 ). نیروی انسانی متعهد ، خود را متعلق به سازمان می بیند ، اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها می کوشد ، نسبت به سازمان وابسته شده و خود را با آن هویت می بخشد که علاوه بر بالندگی خود و در جهت ترقی و عظمت سازمان گام بر می دارد و از این طریق سازمان به ماموریت و فلسفه وجودی خود نزدیکتر می شود . 

 تعهد سازمانی عبارت است از درجه نسبی تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص و درگیری و مشارکت او با آن سازمان می باشد ( استیرز و پرنز[1] ، 1983 : 288 ) . در این تعریف تعهد سازمانی سه عامل را شامل می شود :

1. اعتقاد قوی به اهداف و ارزشهای سازمان

2. تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان

3. آرزو و خواست قوی و عمیق برای ادامه عضویت در سازمان .

در این پژوهش تعریف عملیاتی متغیر تعهد سازمانی عبارت است از اینکه ، کارکنان سازمان تا چه اندازه تمایل به ماندن در سازمان دارند و خودشان را مدیون سازمان می دانند و به آن وفادارند.

بخشی از متن

تعریف و مفهوم رهبری 

محیط های سازمانی جدید که با ویژگی های پیچیدگی ، آشفتگی ، سرعت و تغییرهای شتابان همراه اند، نیازمند نیروهای انسانی انعطاف پذیر، کارآفرین ، مسئولیت پذیر ، با اعتماد بالا ، طالب ابتکار و مشارکتی می باشند (نیازی و کارکنان نصرآبادی ، 1388 : 22).که در این میان رهبری کارآمد می تواند افراد را به سوی اهداف سازمانی مورد نظر سوق دهد.

موضوعات رهبری از دیرباز مورد مطالعه بوده اما پژوهش های علمی درباره رهبری صرفا از قرن بیستم آغاز گردید و محور اصلی بیشتر تحقیقات ، عوامل تعیین کننده اثر بخشی رهبری بوده است . دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند تا بدانند بر اساس چه ویژگی ها ، توانایی ها ، رفتار ها ، منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبه هایی از موقعیت ، توان رهبر در تاثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی  را می توان تعیین کرد (یوکل ، 1382 : 2) .

هر چند به تعداد افرادی كه درصدد ارائه تعریفی از رهبری برآمده‌اند، به همان تعداد تعریف برای رهبری وجود دارد ولی از نظر مدیریت، رهبری فرآیند هدایت و اعمال نفوذ بر فعالیت های گروه یا اعضای سازمان می‌باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه  

فصل اول : كلیات تحقیق... 9

مقدمه. 9

1-1- بیان مسئله. 10

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 12

1-3-  اهداف تحقیق.. 14

1-4- سوال اصلی و سوالات فرعی تحقیق.. 15

1-5- فرضیه های تحقیق.. 16

1- 6- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق.. 16

فصل دوم : ادبیات تحقیق... 19

مقدمه. 19

2- 1-  مبانی نظری تحقیق.. 19

2-1-1- رهبری اخلاقی.. 20

2-1-1-1- تعریف و مفهوم رهبری.. 20

2-1-1-2- سیر تحول تئوری های رهبری.. 22

2-1-1-3- تعریف رهبری اخلاقی.. 26

2-1-1-4- ویژگی های رهبری اخلاقی.. 28

2-1-1-5- ابعاد رهبری اخلاقی.. 31

2-1-1-6- ضرورت رهبری اخلاقی.. 34

2-1-1-7- سبک های رهبری اخلاقی.. 35

2-1-1-8- دیدگاه های رهبری  اخلاقی.. 38

2-1-1-9- نتایج و پیامد های رهبری اخلاقی در سازمان.. 41

2-1-1- 10- تئوری یادگیری اجتماعی رهبری اخلاقی.. 42

2-1-2- تعهد سازمانی.. 43

2-1-2-1- تعریف و مفهوم تعهد. 43

2-1-2-2- انواع تعهد. 44

2-1-2-3- مفهوم و تعریف تعهد سازمانی.. 47

2-1-2-4- تعهد سازمانی و ضرورت توجه به آن.. 51

2-1-2-5- دیدگاه های مختلف در خصوص تعهد سازمانی.. 53

2-1-2-6-  تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی.. 54

2-1-2-7-  دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی.. 62

2-1-2-8- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. 63

2-1-2-9- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی.. 66

2-1-2-10- دو نظر کلی درباره تعهد سازمانی.. 73

2-2-  پیشینه تحقیق.. 75

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 75

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 78

2-3- مدل مفهومی تحقیق.. 80

فصل سوم : روش شناسی تحقیق... 83

مقدمه. 83

3-1-  روش تحقیق.. 83

3-2- متغیرهای تحقیق.. 85

3-3-  روش های جمع‌آوری اطلاعات... 85

3-4-  روایی و پایایی پرسشنامه. 87

3-5-  جامعه و نمونه آماری.. 89

3-5-1- جامعه آماری.. 89

3-5-2- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. 90

3-5-3- روش نمونه گیری.. 90

3-5-4- تعیین حجم نمونه. 91

3-5-5- جامعه نمونه : 92

3-6-  روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات... 92

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 95

مقدمه. 95

4-1- توصیف داده ها : 95

4-1-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. 95

4-1-2-  توصیف متغیر رهبری اخلاقی.. 102

4-1-3- توصیف متغیر تعهد سازمانی.. 105

4-2 -  آماراستنباطی.. 111

4-2-1- آزمون نرمال بودن جامعه آماری.. 111

4-2-2- آزمون فرضیه های تحقیق : 112

4-2-3- بررسی ارتباط بین عوامل جمعیت شناختی با متغیرهای مورد بررسی تحقیق.. 119

4-2-4-  بررسی وجود سبك رهبری اخلاقی در واحد های ستادی  بانك ملی در شهر تهران.. 134

4-2-5-  بررسی سطح تعهد سازمانی  کارکنان ستادی در بانك ملی در شهر تهران.. 135

4-2-6- اولویت بندی ابعاد تعهدسازمانی کارکنان واحد های ستادی بانك ملی در شهر تهران ‌ 136

4-2-7- اولویت بندی ابعاد رهبری اخلاقی مدیران واحد های ستادی بانك ملی در شهر تهران‌ 137

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات... 139

مقدمه. 139

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 140

5-2-  ارائه پیشنهادات... 145

5 - 2- 2 - پیشنهاداتی برای پژوهش های آیندها 149

5-3-  محدودیت های تحقیق.. 150

الف ) منابع فارسی.. 151

ب ) منابع انگلیسی.. 159

پیوست ها 166

چكیده انگلیسی.. 203

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید