تحقیق تاثیر سبک های دلبستگی در طرح واره های ناسازگار اولیه دانشجویان

تحقیق تاثیر سبک های دلبستگی در طرح واره های ناسازگار اولیه دانشجویان تحقیق تاثیر سبک های دلبستگی در طرح واره های ناسازگار اولیه دانشجویان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 493 KB

تعداد صفحات : 111

بازدیدها : 838

برچسبها : پایان نامه سبکهای دلبستگی طرحواره ناسازگار اولیه

مبلغ : 11000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر سبک های دلبستگی در طرح واره های ناسازگار اولیه در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

هدف از پایان نامه حاضر بررسی تاثیر سبک دلبستگی بر طرح واره ناسازگار اولیه در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد سراب می باشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه دانشگاه پیام نور سراب که در سال 1393 مشغول تحصیل هستند . نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 90 نفر از دانشجویان که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است. ابزار مورد استفاده از پژوهش پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید، نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ، در این تحقیق برای توصیف داده ها از روش آمار توصیفی یعنی فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. در بررسی رابطه بین طرح واره ناسازگاربا سبک دلبستگی در بین دانشجویان بدست آمد طرح واره ناسازگارو سبک دلبستگی دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.یعنی با بالا رفتن نمرات طرح واره ناسازگارنمرات افراد بیشتر به سوی سبک دلبستگی ایمن سوق یافته است .در بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی ایمن در بین دانشجویان بدست آمد بین طرح واره ناسازگار و سبک دلبستگی ایمن رابطه معناداری وجود دارد و بین طرح واره ناسازگار و سبک دلبستگی ایمن دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.

تاثیر سبکهای دلبستگی در طرحواره های ناسازگار اولیه

سبک دلبستکی

تعریف مفهومی: واژه دلبستگی برای توصیف تمایل کودک به نزدیک افراد خاص ماندن و احساس امنیت بیشتر در حضور این افراد، به کار می رود. از نظر بالبی دلبستگی رابطه ای گرم و صمیمانه و پایا بین دو فرد است که برای هر دو رضایت بخش بوده و تعامل بین آن دو را تسهیل می کند.

سبک دلبستگی ایمن: این افراد از اعتماد به نفس، مهارت های اجتماعی و توانایی برقراری روابط عاطفی و صمیمی نسبتاً پایدار و رضایت بخشی برخوردارند.

سبک دلبستگی اجتنابی : اجتنابگرها ممکن است علاقه مند به برقراری روابط عاطفی باشند اما در هر حال از این نوع روابط ناراضی هستند. تمایلی به برقراری روابط صمیمی دراز مدت ندارند. از مهارت های اجتماعی بی بهره اند و با خود آشکارسازی مشکل دارند.

سبک دلبستگی دوسوگرا: دوسوگراها از طرد شدن نگرانند و در روابط مستعد بی اعتماد ی هستند. علی رغم مخاطرات روابط صمیمی مشتاق برقراری چنین روابطی هستند و ممکن است به گونه های نامناسب به خودآشکارسازی های صمیمانه بپردازند.

تعریف عملیاتی: منظور از دلبستگی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی در مقیاس دلبستگی بزرگسال هازن و شلدون،دریافت می کند. مقیاس اندازه گیری این متغیر فاصله ای می باشد.

طرحواره های ناسازگار اولیه

تعریف نظری:الگوهای شناختی و هیجانی خود ویران گری هستند که شکل گیری آنها از اوایل دوره رشد و تحول فرد آغاز می گردد و در طول زندگی فرد تکرار می شوند. براساس این تعریف رفتار فرد قسمتی از طرحواره او نیست، بلکه یانگ باور دارد که رفتارهای ناسازگار به عنوان پاسخی در پاسخ به طرحواره های ناسازگار اولیه شکل می گیرند. بنابراین، رفتارهای توسط طرحواره ها برانگیخته می شوند ولی قسمتی از طرحواره ها نیستند. طرحواره های ناسازگار اولیه الگویی گسترده و نافذ است که شامل خاطره ها، هیجان ها، ساختارها و حس های بدنی است که در ارتباط با فرد و رابطه ها بیت فردی او با دیگران است، در طول سال های کودکی یا نوجوانی شکل می گیرد و در طول زندگی فرد گسترش می یابد و به گونه ی چشمگیری مختل و ناکارآمد است منظور از طرحواره های ناسازگار اولیه در این پژوهش میزان نمره ای است که هر آزمودنی در پرسشنامه طرحواره یانگ کسب می کند، مقیاساندازه گیری این متغیرها فاصله ای است.

تعریف عملیاتی:این پرسشنامه 78 ماده ای در سال 1999 توسط یانگ ساخته شد. بر پایه یافته های اسمیت و همکاران 15 طرحواره ناسازگار اولیه را بررسی می کند. این 15 طرحواره در درون 5 موزه مطابق با حوزه های تحولی اولیه قرار می گیرند. هر آیتم بر روی یک مقیاس 6 درجه ای نمره گذاری می شود در این پرسشنامه هر 5 سوال یک طرحواره را می سنجد. نسخه اولیه آن توسط صاحبی و حمید پور به فارسی برگردانده شد.

فهرست مطالب پایان نامه

فصل اول

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت اهمیت تحقیق

اهداف پژوهش:

هدف کلی :

اهداف جزئی

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

سبک دلبستکی

طرحواره های ناسازگار اولیه

فصل دوم :پیشینه پژوهش

طرح واره های ناسازگار اوّلیه

تاریخچۀ سازۀ طرح واره

تعریف طرحواره

- تعریف طرحواره از نظر یانگ

- ویژگی هایی طرحواره های غیرانطباقی اولیه:

ریشه های تحولی طرح واره ها

تجارب اولیۀ زندگی

خلق وخوی هیجانی

حوزه های طرح واره و طرح واره های ناسازگار اولیه

حوزۀ دوم: خودگردانی و عملکرد مختل

حوزۀ سوم: محدودیت های مختل

حوزۀ چهارم: دیگر جهت مندی

حوزۀ پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری

عملکردهای طرح واره

تسلیم طرح واره

اجتناب طرح واره

جبران افراطی طرح واره

پاسخهای مقابله ای

ذهنیت های طرح واره ای

ده ذهنیت طرح واره ای

مراحل طرحواره درمانی

هدف تصویرسازی ذهنی در سنجش

مرحله ی سنجش و آموزش

تحقیقات انجام گرفته در خصوص طرحواره های ناسازگار اولیه

سبک دلبستگی

تعریف دلبستگی

انواع سبک های دلبستگی در بزرگسالان

نگرش ها و باور های مربوط به دلبستگی

مفروضه های اساسی نظریه دلبستگی

ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر

نظریه روان تحلیل گری

نظریه رفتار گرایی

دیدگاه کردار شناسی

پژوهش های هارلو

دلبستگی و آسیب شناسی روانی

نظریه درمانی دلبستگی

نتایج پژوهش سبک دلبستگی

فصل سوم : روش پژوهش

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه های آماری و روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

ابزار های پژوهش

پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید RAAS ()

نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ (YSQ-SF):

روش تجزیه و تحلیل داده ها:

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

الف)یافته جمعیت شناختی

ب)یافته های توصیفی

یافته های مربوط به فرضیه ها

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید